Nie pokazuj tego komunikatu

Regulamin

§ I.    Postanowienia ogólne

Usługa Meduzo jest świadczona przez Voice Works Sp. zo.o. w oparciu o warunki zawarte w nieniejszym Regulaminie oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa.

§ II.    Definicje
    1.    Usługa.  Usługa realizowana przez serwis Meduzo polegająca na umożlwieniu prowadzenia telekonferencji oraz ułatwiająca ich organizację.
    2.    Telekonferencja - rozmowa dwóch lub więcej osób za pośrednictwem systemu telefonicznego.
    3.    TelePokój - wirtualny pokój, w którym rozmowa odbywa się  rozmowa dwóch lub więcej osóba za pośrednictwem systemu Medzo.
    4.    Numer Tele-Pokoju  - unikalny 5 cyfrowy ciąg znaków 0-9, podawany przez użytkownika po wdzwonieniu się na numer dostępowy usługi Meduzo.  
    5.    PIN - 4 cyfrowy ciąg znaków 0-9, podawany przez użytkownika po podaniu Numeru Tele-Pokoju w celu wejścia do Tele-Pokoju i dołączenia do Telekonferencji.
    6.    Voice Works  – przedsiębiorca telekomunikacyjny Voice Works Sp. z o. o. obsługujący Usługę Meduzo - Bezpłatny System Telekonferencyjny,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 46/14, kod pocztowy 00-644, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257259, NIP 7010025117, REGON 140569645 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 8750, z kapitałem zakładowym wynoszącym 51 000,00 zł.
    7.    Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - korzystającą z Usługi.

§ II    Umowa z Użytkownikiem

Umowa z użytkownikiem zawarta jest z momentem akceptacji regulaminu i założenia konta w Meduzo.  Rozwiązanie umowy następuje w momencie likwidacji konta użytkownika.  

§ III      Zobowiązania VoiceWorks
    1.    Voice Works dopełni wszelkich starań by zapewnić ciągłość działania Usługi jak i jej wysokiej jakości.
    2.    Bezpowrotnie usuwać nagrania znajdujące się na serwerach Meduzo w przypadku wydania takiej dyspozycji w Panelu użytkownika.
    3.    Dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia informacji i nagrań przechowywanych na serwerach Meduzo w tym ochrony przed dostępem osób trzecich.  


§ IV    Odpowiedzialność Użytkownika
    1.    Voice Works nie kontroluje ani nie zna treści przekazów realizowanych za pomocą Usługi.  Za treść przekazu odpowiedzialna jest wyłącznie osoba będąca jej autorem.
    2.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi i jej funkcjonalności zgodnie z jej przeznaczeniem i polskim prawem.
    3.    W przypadku włączenia usługi nagrywania użytkownik winien poinformować innych uczetników telekonferencji, iż jest ona nagrywana.


§ V    Usługi Płatne.
    1.    Własne Numery Dostępowe.  Jeśli użytkownik wykupił na okres 1 roku możliwość posiadania własnego numeru dostępowego to przyjmuje do wiadomości, że dostępność i uruchomienie numeru nie stanowi prawa przeniesienia własności ani innych praw w stosunku do przydzielonych numerów.  VoiceWorks zastrzega prawo do zmiany numeru dostępowego użytkownika z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.  
    2.    Powiadamianie SMS.  Jeżeli użytkownik zdecyduje się na powiadamianie zaproszonych do telekonferencji ma możliwość wykupienia pakietów SMS-ów po 100 lub 1000 SMS-ów.  Pakiet SMS-ów musi zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od ich zakupu.
    3.    Płatności.  Płatności za usługi płatne dokonywane sa przy pomocy serwisu Dotpay.  W ciągu 7 dni od daty zakupu usługi płatnej na adres użytkownika zostanie wysłana faktura wystawiona zgodnie z danymi dostarczonymi do użytkownika.  Wykupując płatną usługę użytkownik zgadza się na przesłanie faktury w formie elektronicznej na podany adres email.  


§ VI    Działania Marketingowe i Informacyjne
    1.    Korzystając z Usługi użytkownik zgadza się by Voice Works jednorazowo wysłało SMSa informującego na temat Usługi do zaproszonych przez użytkownika uczestników telekonferencji.  
    2.    Voice Works może sporadycznie informować Użytkownika o zmianach lub nowych usługach realizowanych przez Voice Works.§ IV    Ograniczenie Odpowiedzialności
    1.    Voice Works w żadnym wypakdu nie będzie odpowiadać, czy to w związku z warunkami umowy, gwarancją czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem) czy z jakiegokolwiek innego tytułu za:
    1.    Jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe ani następcze.
    2.    Jakąkolwiek utratę przychodów, możliwości prowadzenia działaności lub zysków.
    3.    Szkody powstałe w stosunku od osób trzecich.
    2.    Całkowita odpowiedzialność firmy Voice Works na mocy lub w powiązaniu z niniejszymi warunkami świadczenia usług, zy to w związku z warunkami umowy, gwarancją czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem) nie przekroczy łącznej kwoty zapłaconej przez użytkownika za Usługi w okresie 12 miesięcy przed datą zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia.  
    3.    VoiceWorks informuje użytkownika iż dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia nagrań znajdujących się na serwerach Meduzo
    4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niemożność udostępnienia Usługi lub obniżenie jakości Usługi w wyniku działania siły wyższej nie oznacza naruszenia przez Voice Works zobowiązań wobec użytkownika wynikających z niniejszego Regulaminu świadczenia usług.  Firma VoiceWorks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem działania siły wyższej.  


§ IV    Potwiedzenie zapoznania się z regulaminem.  
    1.    Klikając przycisk akceptacji użytkownik stwierdza iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowyi rozumie przysługujące mu prawa i obowiązki i wyraża zgodę an podporządkowanie się warunkom i postanowieniom Umowy.